Ünvan : 370001. Bakı,
İstiqlaliyyət, 49/ 26

(+99412) 492 42 41
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕССА О НАС
ExitPoll
Специальные исследования
Социальное самочувствие и демографические исследования
Парламентские опросы
Карабахская проблема
Президентские опросы
Бакинские опросы
Внешняя политика
Электоральные опросы
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА


ЭКЗИТ-ПОЛЫНАШИ ПАРТНЁРЫ:
.::Region Plus
.::INTERFAX
.::TREND
.::Новости - Азербайджан

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ОПРОСЫ

ПРОБЛЕМА КАРАБАХА
Rəy Monitorinq Mərkəzi “exit-poll”un nəticələrini açıqladı
“Rəy” Monitorinq Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə 2016-cı il sentyabrın 26-na təyin edilmiş ümumxalq səsverməsində (referendum) 48 seçki dairəsinin 350 məntəqəsində "exit-poll" keçirib.
Mərkəzdən Trend-ə verilən məlumata görə, "exit-poll"un nəticələrinə əsasən, referendumda seçicilərin 66,3 faizi iştirak edib.
"Exit-poll"un nəticələri belədir:
Referenduma çıxarılan məsələlər Hə
1. 9-cu maddənin I hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“I. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr yaradır. Silahlı Qüvvələr Azərbaycan Ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir.”. 85,8%
2 24-cü maddədə:
2.1. I və II hissələr, müvafiq olaraq, II və III hissələr hesab edilsin və həmin maddəyə aşağıdakı məzmunda I hissə əlavə edilsin:
“I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir.”;
2.2. III hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Hüquqlardan sui-istifadəyə yol verilmir.”. 86,9%
3 25-ci maddədə:
3.1. III hissənin birinci cümləsində “milliyyətindən” sözü “etnik mənsubiyyətindən” sözləri ilə, ikinci cümləsində “milli” sözü “etnik” sözü ilə əvəz edilsin;
3.2. aşağıdakı məzmunda VI hissə əlavə edilsin:
“VI. Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar.”. 85,1%
4 29-cu maddədə:
4.1. V hissə VII hissə hesab edilsin;
4.2. aşağıdakı məzmunda V və VI hissələr əlavə edilsin:
“V. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur.
VI. Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər.”. 82,5%
5 32-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda VI, VII və VIII hissələr əlavə edilsin:
“VI. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır.
VII. Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar, ayrı-seçkiliyə yol verməmək şərtilə anonim xarakterli statistik məlumatların emalı və qanunun yol verdiyi digər hallar istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından şəxsi həyata, o cümlədən əqidəyə, dini və etnik mənsubiyyətə dair məlumatların açıqlanması üçün istifadə edilə bilməz.
VIII. Fərdi məlumatların dairəsi, habelə onların emalı, toplanması, ötürülməsi, istifadəsi və mühafizəsi şərtləri qanunla müəyyən edilir.”. 86,4%
6 36-cı maddədə:
6.1. II hissədən “və digər silahlı birləşmələrdə” sözləri çıxarılsın;
6.2. aşağıdakı məzmunda IV hissə əlavə edilsin:
“IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lokaut qadağandır.”. 85,2%
7 47-ci maddənin III hissəsində “sosial” sözündən sonra “və hər hansı digər meyara əsaslanan” sözləri əlavə edilsin. 88,2%
8 49-cu maddənin II hissəsində “etməklə” sözündən sonra “, ictimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı pozmamaq şərtilə,” sözləri əlavə edilsin. 84,5%
9 53-cü maddənin I hissəsində “heç bir halda” sözləri çıxarılsın və “vətəndaşlığından” sözündən sonra “(onun qanunla müəyyən edilmiş itirilmə halları istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin. 86,4%
10 10. 56-cı maddənin III hissəsində “seçkilərdə iştirak etmək” sözləri “seçilmək” sözü ilə əvəz edilsin. 86,1%
11 11. 57-ci maddənin I hissəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Hərbi qulluqçular bu hüquqdan yalnız fərdi qaydada istifadə edə bilərlər.”. 88,3%
12 12. 58-ci maddənin IV hissəsinin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hər hansı hissəsində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi, cinayət hesab edilən digər məqsədlər güdən və ya cinayətkar üsullardan istifadə edən birliklər qadağandır.”. 87,9%
13 13. 59-cu maddədə:
13.1. maddənin mətni I hissə hesab edilsin və həmin hissədən “qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada” sözləri çıxarılsın;
13.2. aşağıdakı məzmunda II hissə əlavə edilsin:
“II. Dövlət sahibkarlıq sahəsində yalnız dövlət maraqlarının, insan həyatının və sağlamlığının müdafiəsi ilə bağlı tənzimləməni həyata keçirir.”. 86,5%
14 14. 60-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 60. Hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə təminatı
I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.
II. Hər kəsin hüququ var ki, onun işinə qərəzsiz yanaşılsın və həmin işə inzibati icraat və məhkəmə prosesində ağlabatan müddətdə baxılsın.
III. Hər kəsin inzibati icraat və məhkəmə prosesində dinlənilmək hüququ vardır.
IV. Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.”. 83,2%
15 15. 68-ci maddədə:
15.1. maddənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Özbaşınalıqdan müdafiə və vicdanlı davranış hüququ”;
15.2. I və II hissələr, müvafiq olaraq, II və III hissələr hesab edilsin;
15.3. aşağıdakı məzmunda I və IV hissələr əlavə edilsin:
“I. Hər kəsin dövlət orqanlarının ona münasibətdə özbaşınalığı istisna edən vicdanlı davranışına hüququ vardır.”;
“IV. Dövlət, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə, dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyır.”. 81,5%
16 16. 71-ci maddənin II hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
“Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması dövlət tərəfindən gözlənilən nəticəyə mütənasib olmalıdır.”. 86,3%
17 17. 85-ci maddənin I hissəsində “yaşı 25-dən aşağı olmayan” sözləri “seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin. 89,4%
18 18. 89-cu maddənin I hissəsinin birinci bəndinin 5-ci yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda 6-cı və 7-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:
“6) bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin III hissəsinin tələbini pozduqda;
7) deputat üçün qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını kobud surətdə pozduqda.”. 87,8%
19 19. Aşağıdakı məzmunda 981-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 981. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması
I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin eyni çağırışı bir il ərzində iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərdikdə və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda üzvlüyə namizədləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən iki dəfə təqdim edildikdən sonra, qanunla müəyyən edilmiş müddətdə təyin etmədikdə, habelə bu Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrində, 96-cı maddəsinin II, III, IV və V hissələrində, 97-ci maddəsində göstərilən vəzifələrini aradan qaldırıla bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini buraxır.
II. Növbədənkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti beş ildən az ola bilər. Bu halda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbəti seçkilər növbədənkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddətinin beşinci ilinin noyabr ayının birinci bazar günü keçirilir.”. 87,5%
20 20. 100-cü maddədən “Yaşı otuz beşdən aşağı olmayan,” sözləri çıxarılsın. 91,1%
21 21. 101-ci maddənin I hissəsində “5” rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan edə bilər.”. 92,5%
22 22. Aşağıdakı məzmunda 1031-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 1031. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentləri
I. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.
II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir.”. 89,3%
23 23. 105-ci maddədə:
23.1. I hissənin birinci cümləsində “üç ay ərzində” sözləri “60 gün müddətində” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Baş naziri” sözləri “Birinci vitse-prezidenti” sözləri ilə əvəz edilsin;
23.2. II hissədə “Baş naziri” sözləri “Birinci vitse-prezidenti” sözləri ilə, “səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri” sözləri “müəyyən etdiyi ardıcıllıqla Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Birinci vitse-prezident statusu almış olur və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini” sözləri ilə əvəz edilsin;
23.3. III hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“III. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş naziri icra edir.”;
23.4. aşağıdakı məzmunda IV hissə əlavə edilsin:
“IV. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri icra edir. Həmin səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin başqa vəzifəli şəxs tərəfindən icrası haqqında qərar qəbul edir.”. 88,7%
24 24. Aşağıdakı məzmunda 1061-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 1061. Azərbaycan Respublikası vitse-prezidentlərinin toxunulmazlığı
I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin şəxsiyyəti toxunulmazdır.
II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanma hallarından başqa tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.
III. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.
IV. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər.”. 87,3%
25 25. Aşağıdakı məzmunda 1081-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 1081. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin təminatı
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidmətləri təmin edir.”. 88,4%
26 26. Aşağıdakı məzmunda 1101-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 1101. Dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnun verilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu vitse-prezidentə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi digər şəxslərə verə bilər.”. 89,4%
27 27. 121-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Baş nazirin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı rəhbəri vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir.”. 88,7%
28 28. 126-cı maddənin I hissəsində “Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçkilərdə” sözləri “Seçkilərdə” sözü ilə əvəz edilsin. 84,8%
29 29. Aşağıdakı məzmunda 1461-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 1461. Bələdiyyələrin məsuliyyəti
Bələdiyyələr, bələdiyyə qulluqçuları ilə birlikdə, bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyırlar.”. 82,7%

Exitpollun yekun neticeleri

Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 81,4% голосов избирателей - экзит-пол мониторингового центра "Ряй"
Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев набрал 81,4% голосов на выборах президента страны, прошедших в среду,

заявил руководитель мониторингового центра «Ряй» («Мнение») Ризван Аббасов.Согласно результатам проведенного данным

центром exit-poll, вторым по числу голосов идет кандидат от оппозиционного Национального совета демократических сил Джамиль

Гасанлы, набравший 9,1%.Далее голоса распределились следующим образом: 1,4% набрал лидер партии «Умид» («Надежда»)

Игбал Агазаде, 0,7% набрал лидер Социал-Демократической партии Араз Ализаде, по 0,3% набрали лидеры партий «Современный

Мусават» Хафиз Гаджиев, «Единого народного фронта» - Гудрет Гасангулиев, «Адалет» («Справедливость») – Ильяс Исмайлов,

самовыдвиженец Захид Орудж; по 0,2% набрали лидеры партии Национального возрождения Фарадж Гулиев и Демократической

партии – Сардар Джалалоглу.

Явка избирателей на выборах в Азербайджане по данным на 17:00 составила 64,5% - Центр "Ряй"
Явка избирателей по данным на 17:00 по местному времени на проходящих в Азербайджане в среду президентских выборах

составила 64,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре Мониторинга "Ряй".

Явка избирателей по данным на 15:00 на выборах в Азербайджане составила 55,3% - центр «Ряй»
Явка избирателей по данным на 15:00 по местному времени на проходящих в Азербайджане в среду президентских выборах

составила 55,3%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре Мониторинга «Ряй».

Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана - exit-poll ЦМ "Ряй"
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах главы

государства, сообщил директор Центра мониторинга "Ряй" ("Мнение") Ризван Абасов.

По данным exit-poll, проведенного ЦМ "Ряй", И.Алиев набрал 80,5% голосов избирателей,

сказал Р.Абасов в среду на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-

Азербайджан".

ЦМ "Ряй" проводил в среду exit-poll на 500 участках по 64 округам, было опрошено 38 тыс.

человек.

По словам Р.Абасова, среди других кандидатов в президенты лидерами оказались

беспартийный самовыдвиженец, бывший зампредседателя оппозиционной партии Народного

фронта Азербайджана Гуламгусейн Алибейли, который набрал 5,44% голосов, председатель

партии "Умид" Игбал Агазаде (4,74%) и председатель партии Единого народного фронта

Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев (4,65%).

Председатель партии "Великое созидание", депутат Фазиль Газанфароглу, по данным exit-
poll, набрал 3,92% голосов. Председатель Либерально-демократической партии Азербайджана

Фуад Алиев и председатель партии "Современный мусават" Хафиз Гаджиев набрали менее 1%

голосов избирателей.

Как отметил директор Центра мониторинга "Ряй", это первичные данные и при

определенной погрешности в 2-3% показатели голосов, набранных кандидатами, могут

измениться.

"Сюрпризных результатов не было. Фаворит был известен с самого начала. Единственный

вопрос - это рейтинговая разница между претендентами", - добавил Р.Абасов.

В Азербайджане по данным exit-poll проголосовали свыше 59% избирателей
По данным центра мониторинга "Ряй", проводящего exit-poll на президентских выборах в Азербайджане, к 16:00 по

местному времени проголосовало 59,3% избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

По данным центра, наибольшую активность проявляют избиратели на избирательном участке №84 Физулинского района, 

№56 Хачмазского района и №46 Ширванского района.

Участки для голосования открыты в республике с 8 до 19 часов по местному времени. В связи с выборами день 15 октября 

объявлен в Азербайджане нерабочим.

Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн 865,002 тыс. граждан, которые проголосуют на 5359 избирательных 

участках в 125 округах. Кроме того, 33 участка открыты в дипмиссиях страны за рубежом, где ожидается участие в 

голосовании более 10 тысяч граждан Азербайджана.

В выборах участвуют председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), действующий президент 

Ильхам Алиев, председатель партии "Умид", депутат парламента Игбал Агазаде, председатель партии "Великое 

созидание", депутат Фазиль Газанфароглу, председатель партии Единого народного фронта Азербайджана, депутат 

Гудрат Гасангулиев, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев, председатель 

партии "Современный мусават" Хафиз Гаджиев, а также беспартийный самовыдвиженец, бывший зампредседателя 

оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Гуламгусейн Алибейли.

Центр мониторинга "Ряй" проводит exit-poll в 500 участках по 64 округам. Итоги exit-poll будут оглашены в среду вечером.

В Азербайджане по данным exit-poll проголосовали около 42% избирателей
По данным центра мониторинга "Ряй", проводящего exit-poll на президентских выборах в Азербайджане, к 14:00 по 

местному времени проголосовало 41,7% избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

Участки для голосования открыты в республике с 8 до 19 часов по местному времени. В связи с выборами день 15 октября 

объявлен в Азербайджане нерабочим.

Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн 865,002 тыс. граждан, которые проголосуют на 5359 избирательных 

участках в 125 округах. Кроме того, 33 участка открыты в дипмиссиях страны за рубежом, где ожидается участие в 

голосовании более 10 тысяч граждан Азербайджана.

В выборах участвуют председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), действующий президент 

Ильхам Алиев, председатель партии "Умид", депутат парламента Игбал Агазаде, председатель партии "Великое 

созидание", депутат Фазиль Газанфароглу, председатель партии Единого народного фронта Азербайджана, депутат 

Гудрат Гасангулиев, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев, председатель 

партии "Современный мусават" Хафиз Гаджиев, а также беспартийный самовыдвиженец, бывший зампредседателя 

оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Гуламгусейн Алибейли.

Центр мониторинга "Ряй" проводит exit-poll в 500 участках по 64 округам. Итоги exit-poll будут оглашены в среду вечером.

По данным центра мониторинга "Ряй", проводящей exit-poll на президентских выборах в Азербайджане, к 12:00 по местному времени проголосовало 31,9% избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан"
По данным центра мониторинга "Ряй", проводящей exit-poll на президентских выборах в Азербайджане, к 12:00 по местному 

времени проголосовало 31,9% избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в "Ряй".

Согласно данным организации, наибольшая активность наблюдается в Тертерском, Геокчайском, Агдамском и Кедабекском 

районах страны.

Участки для голосования открыты в республике с 8 до 19 часов по местному времени. В связи с выборами день 15 октября 

объявлен в Азербайджане нерабочим.

Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн 866,582 тыс. граждан, которые проголосуют на 5359 избирательных 

участках в 125 округах. Кроме того, 33 участка открыты в дипмиссиях страны за рубежом, где ожидается участие в 

голосовании более 10 тысяч граждан Азербайджана.

В выборах участвуют председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), действующий президент 

Ильхам Алиев, председатель партии "Умид", депутат парламента Игбал Агазаде, председатель партии "Великое 

созидание", депутат Фазиль Газанфароглу, председатель партии Единого народного фронта Азербайджана, депутат 

Гудрат Гасангулиев, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев, председатель 

партии "Современный мусават" Хафиз Гаджиев, а также беспартийный самовыдвиженец, бывший зампредседателя

оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Гуламгусейн Алибейли.

Центр мониторинга "Ряй" проводит exit-poll в 500 участках по 64 округам. Итоги exit-poll будут оглашены в среду вечером.

В Азербайджане по данным exit-poll проголосовали уже 9,4% избирателей
В Азербайджане по данным exit-poll проголосовали уже 9,4% избирателей15.10.2008, 11:53 По данным центра

мониторинга "Ряй", проводящей exit-poll на президентских выборах в Азербайджане, к 10.00 по местному времени

проголосовало 9,4% избирателей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в "Ряй".

Согласно данным организации, наибольшая активность наблюдается в Сабирабадском и Билясуварском районах страны.

Участки для голосования открыты в республике с 8 до 19 часов по местному времени. В связи с выборами день 15 октября 

объявлен в Азербайджане нерабочим.

Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн 865,002 тыс. граждан, которые проголосуют на 5359 избирательных 

участках в 125 округах. Кроме того, 33 участка открыты в дипмиссиях страны за рубежом, где ожидается участие в 

голосовании более 10 тысяч граждан Азербайджана.

В выборах участвуют председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), действующий президент 

Ильхам Алиев, председатель партии "Умид", депутат парламента Игбал Агазаде, председатель партии "Великое 

созидание", депутат Фазиль Газанфароглу, председатель партии Единого народного фронта Азербайджана, депутат 

Гудрат Гасангулиев, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев, председатель 

партии "Современный мусават" Хафиз Гаджиев, а также беспартийный самовыдвиженец, бывший зампредседателя 

оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Гуламгусейн Алибейли.

Центр мониторинга "Ряй" проводит exit-poll в 500 участках по 64 округам. Итоги exit-poll будут оглашены в среду вечером.
 
 
Copyright © 2014 Rey.az. All Rights Reserved.